สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
  Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 56 คน
 
[ 18 กรกฏาคม 2561 ] : ด่วนที่สุด >> ให้โรงเรียนสำรวจความต้องการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน <-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นายนพพล พลอาษา
ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0821277740
อีเมล
noppon56@yahoo.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ชื่อ-สกุล
นางสาววาริสา ดวงใจ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0935762517
อีเมล
warisad272@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ชื่อ-สกุล
นางจิราพร ศิริโฉม
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0894264291
อีเมล
ji52040@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ชื่อ-สกุล
นายอุทัย บุญมี
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0895833189
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ชื่อ-สกุล
นางปัทมา เขียวเจริญ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0844175775
อีเมล
pat.k1975@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ชื่อ-สกุล
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0849602709
อีเมล
ananphapa@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมชัย ถึงดี
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0913506414
อีเมล
krulerm@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ชื่อ-สกุล
นายบุญเจริญ บุญเชิด
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0817250533
อีเมล
boon-0817250533@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ชื่อ-สกุล
นายอุดม ภาสดา
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0862654407
อีเมล
udom.pasda@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ชื่อ-สกุล
นางเบญญา ศรีดารา
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0898455727
อีเมล
benya.707@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่ 1 2
หนังสือราชการล่าสุด

 
สำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)
 
สำรวจความต้องการด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐาน ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4)
 
การอบรมครูปฐมวัยและครูวิชาการโรงเรียนทุกคน (1)
 
แจ้งการโอนเงินค่า่ใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2561 (1)
 
เงินยืมโครงการอบรมพัฒนาครู อบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การอบรมครูผู้สอนชั้นป.1 ทุกท่าน (1)
 
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 (1)
 
ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... (1)
 
ด่วนที่สุด....เชิญประชุมทางไกล Conference เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน (1)
 
เอกสารประกอบการอบรม Computer Graphic
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.