รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางสาวนฤมล วิภาหัสน์
-
บริหารงานบุคคล
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0864687487
อีเมล
nana3219@gmail.com