รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
ตำแหน่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม-กอง
กลุ่มบริหารการเงินฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0868704464
อีเมล
wanna19noi@gmail.com