รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
-
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ตำแหน่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0868704464
อีเมล
wanna19noi@gmail.com