รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ
-
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0897177612
อีเมล
luksanasri_puu@hotmail.com