รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นายพิทยา ดวงงาม
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินฯอาวุโส
กลุ่ม-กอง
หน่วยตรวจสอบภาย
วุฒิการศึกษา
ปวส.
เบอร์โทร
0903745667
อีเมล
pong_pittaya@hotmail.com