รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นายพิทยา ดวงงาม
-
หน่วยตรวจสอบภายใน
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินฯอาวุโส
วุฒิการศึกษา
ปวส.
เบอร์โทร
0903745667
อีเมล
pong_pittaya@hotmail.com