Untitled Document
[ 14 มกราคม 2561 ]: เจ้าหน้าที่เขต / โรงเรียน สามารถใช้ Username และ Password เดิมเข้าจัดการระบบต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ปกติ<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 <-->
กำลังออนไลน์ 118 คน

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ยกระดับให้การพัฒนาขององค์กรมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่

1. สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ  

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยสมัครในระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. awards.opdc.go.th ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบมาด้วย

8908_รางวัลเลิศรัฐ.pdf (207.40 KB)


บันทึกโดย : สินีนาถ
วันที่ : 05 มกราคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การประชุมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมรับการประเมิน PISA 2018 (1)
 
การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาของนักเรียนแกนนำ (2)
 
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (3)
 
นโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4Bs (1)
 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
 
รายชื่อผู้ร่วมโครงการ "ปั่น ปัน รักษ์" (2)
 
การจัดซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)
 
แจ้งเข้าทำการติดตั้งครุภัณฑ์ (1)
 
แจ้งมติมหาเถรสมาคม (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.