สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
  Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 126 คน
 
[ 18 กรกฏาคม 2561 ] : ด่วนที่สุด >> ให้โรงเรียนสำรวจความต้องการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน <-->
[1]
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ยกระดับให้การพัฒนาขององค์กรมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่

1. สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ  

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยสมัครในระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. awards.opdc.go.th ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบมาด้วย
8908_รางวัลเลิศรัฐ.pdf (207.40 KB)บันทึกโดย : สินีนาถ
วันที่ : 05 มกราคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การอบรมครูปฐมวัยและครูวิชาการโรงเรียนทุกคน (1)
 
แจ้งการโอนเงินค่า่ใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2561 (1)
 
เงินยืมโครงการอบรมพัฒนาครู อบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 (1)
 
การอบรมหลักสูตร (1)
 
แจ้งรายการอนุมัติค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อบรมวันที่ 11-12 ส.ค.61) (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การอบรมครูผู้สอนชั้นป.1 ทุกท่าน (1)
 
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 (1)
 
ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... (1)
 
ด่วนที่สุด....เชิญประชุมทางไกล Conference เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน (1)
 
เอกสารประกอบการอบรม Computer Graphic
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.