Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 32 คน
 
student: ข้อมูล ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม สังกัด สพป.สร3
 

ข้อมูล ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 แบบภาพรวมก่อนลงรายละเอียดในหน้าต่อไป

เอกสารที่แนบมาด้วย
จำนวนนักเรียน จำแนกตามประเภท เพศและชั้นเรียน (76.95 KB) จำนวนโรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน และประเภทโรงเรียน (73.15 KB) จำนวน นักเรียน จำแนกเพศ รายชั้น (72.46 KB)
จำนวนนักเรียน และห้องเรียน จำแนกตาม ประเภทโรงเรียน รายชั้น (64.60 KB) จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ (94.59 KB) จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ (108.88 KB)
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส (93.80 KB) จำวนวนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่อเขียน แบบเรียนและอาหารกลางวัน (79.97 KB) จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กม. (78.39 KB)
จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (100.33 KB)บันทึกโดย : นายอนุชา พิศเพ็ง
วันที่ : 21 กันยายน 2563
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน รายการจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (3)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๓๐%) ครั้งที่ ๒
[ 21322412_หนังสือจัดสรร.pdf ]
 
คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (1)
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (5)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
แก้ไขประกาศ สพฐ.เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของ สพฐ.ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (1)
 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1)
 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 (1)
 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2563(ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์ (1)
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th