Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 31 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 

 

               ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๓/ว๒๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวต่อส่วนราชการต้นสังกัดภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง และให้นายทะเบียนของส่วนราชการ (นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ หากข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และกรมบัญชีกลางได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้มีสิทธิมีหน้าที่ติดตาม นำเงินที่ได้เบิกจ่ายไปส่งคืนคลัง นั้น

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จึงขอแจ้งซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ดังนี้

                    ๑. ปัจจุบันมีข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจำนวนมากไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (สิทธิเบิกจ่ายตรงฯ) ไม่ถูกต้อง ทั้งกรณีการไม่แจ้งข้อมูลการจดทะเบียนหย่าและการไม่แจ้งข้อมูลการออกจากราชการ ซึ่งผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ กรมบัญชีกลางจึงต้องระงับสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงฯ และเรียกเงินคืนด้วยเหตุดังกล่าว

                    ๒. ให้ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ได้ ๒ ช่องทาง ได้แก่

                        ๒.๑ เว็บไซต์ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf โดยการลงทะเบียนในระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

                        ๒.๒ แอพพลิเคชั่น “CGD iHealthCare” โดยการดาวน์โหลดด้วยโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

                   ๓. ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล หากตรวจสอบข้อมูลตามข้อ ๒ แล้วพบว่าข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้อง ดังนี้

                       ๓.๑ กรณีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail address ไม่ถูกต้อง ผู้มีสิทธิสามารถดำเนินการด้วยตนเอง ผ่านช่องทางตามข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒

                        ๓.๒ กรณีข้อมูลอื่นๆ ไม่ถูกต้อง ให้ผู้มีสิทธิกรอกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ตามแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ยื่นต่อนายทะเบียนของส่วนราชการต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

              อนึ่ง กรมบัญชีกลางได้กำหนดรอบประมวลผลการขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในวันที่ ๔ และ ๑๙ ของทุกเดือน หากนายทะเบียนของส่วนราชการมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลของผู้มีสิทธิภายหลังการประมวลผลในแต่ละรอบ จะส่งผลให้การขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีผลในรอบถัดไป

เอกสารที่แนบมาด้วย
2181_แนบ1 สำเนาหนังสือคลังจังหวัด.pdf (1.02 MB) 9052_แนบ2 รายละเอียดการลงทะเบียน.pdf (1.49 MB) 9753_แนบ3 รายละเอียดวิธีการ.pdf (868.18 KB)
8250_แนบ4 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127.pdf (739.45 KB)บันทึกโดย : นายปฏิวัติ ไชยชนะ
วันที่ : 09 กรกฏาคม 2563
หนังสือราชการล่าสุด

 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/ 2563 (70%)
[ 53302446_หนังสือส่ง.pdf ]
 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2563 (2)
 
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน รายการจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (3)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๓๐%) ครั้งที่ ๒
[ 21322412_หนังสือจัดสรร.pdf ]
 
คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (1)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)
 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป (1)
 
แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพป.สร.3 เดือนตุลาคม 63 (1)
 
อนุมัติผลประเมินเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th