Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 46 คน
 
law: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
6417_1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF (581.52 KB) 4286_2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf (1.01 MB) 9425_3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545.pdf (44.38 KB)
2043_4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf (37.49 KB) 4419_5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf (154.30 KB) 7869_6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf (151.92 KB)
7990_7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553.pdf (68.78 KB) 803_8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553.pdf (82.00 KB) 3590_9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf (134.98 KB)
7687_10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560.PDF (59.64 KB) 305_11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561.PDF (86.43 KB) 3147_12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ.PDF (70.06 KB)
8344_13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553.pdf (367.21 KB) 3881_14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554.pdf (981.32 KB) 102_15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557.PDF (247.91 KB)
4363_16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559.pdf (4.14 MB) 8181_17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560.PDF (53.04 KB) 2097_18 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555.pdf (218.29 KB)
1061_19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550.pdf (68.09 KB) 3789_20 ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553.pdf (51.78 KB) 6340_21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561.PDF (63.82 KB)
9091_22 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยืการศึกษาพิเศษ.pdf (1.57 MB) 5532_23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา...pdf (116.70 KB) 9555_24 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf (37.49 KB)
7112_24 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพื่ิมเติม.pdf (221.21 KB) 1031_25 พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf (422.39 KB) 5497_21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561.PDF (63.82 KB)
8663_22 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยืการศึกษาพิเศษ.pdf (1.57 MB) 5289_23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา...pdf (116.70 KB) 9042_24 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf (37.49 KB)
4897_ว19 เตรียมความพร้อม63.pdf (326.75 KB) 5000_ว26 แบบประเมินเตรียมความพร้อมปี 63.pdf (635.18 KB)บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 21 มีนาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (5)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563 (2)
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (2)
 
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงายบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562(เพิ่มเติม) (4)
 
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐ ในส่วนของ ๓๐% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (4)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
 
ประกาศงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563 (1)
 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (1)
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาวิทยฐานะและเก็บชั่วโมงพัฒนาจากหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ปีการศึกษา 2563 (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th