Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 36 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562(แจ้งต่างเขต)
 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต


                ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งปฏิทินการดำเนินการย้ายและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อใช้ในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2561 นั้น


                สพป.สุรินทร์ เขต 3  จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบและที่ประสงค์จะย้ายไปที่โรงเรียนในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ตามปฏิทินการดำเนินการและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ดังรายละเอียดไฟล์ที่ส่งมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบมาด้วย

4214_หนังสือแจ้งย้ายครู แจ้งต่างเขต.pdf (654.20 KB) 194_หนังสือสพฐ.ด่วนที่สุด แจ้งการย้ายครู สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.262 .pdf (4.37 MB) 2119_แบบคำร้องขอย้าย.doc (80.50 KB)
9433_แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู ย้ายต่างเขต.pdf (96.98 KB) 8991_หนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน.pdf (94.17 KB) 2940_ข้อมูลตำแหน่งว่าง(ฉบับแก้ไข).pdf (786.38 KB)
5827_หนังสือก.ค.ศ.ย้ายครู ว24.pdf (421.65 KB) 6960_ข้อมูลเกณฑ์อัตรากำลังครู .pdf (107.80 KB)


บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 07 มกราคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (2)
 
การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ (1)
 
การดำเนินการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) (2)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) (4)
 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 (9)
 
รายงานการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1)
 
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 2 (1)
 
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา (1)
 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.