Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 20 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี พ.ศ. 2562
 


เรื่อง    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี พ.ศ. 2562


เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน 


สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


                      และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 256๒                                        จำนวน   1  ชุด


                   2. แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


                       และเหรียญจักรพรรดิมาลา                                                            จำนวน  1  ชุด                         


                   ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไป ในแนวทางเดียวกันและเสร็จภายในเวลาที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนรวบรวมเอกสาร ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ให้จงได้                                                                                                                    


                    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน


เอกสารที่แนบมาด้วย

6824_ขอเครื่องราชย์ แจ้ง รร.pdf (596.44 KB) 7821_แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ ส่ง รร.pdf (109.77 KB) 9910_แบบ ร.ร.1.doc (33.50 KB)
7051_แบบเสนอขอเครื่องราชฯ ต่างๆ 62.xls (59.00 KB)


บันทึกโดย : นายปฏิวัติ ไชยชนะ
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
 
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เตรียมขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ(เพิ่มเติม) (2)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562 (6)
 
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (2)
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (4)
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน (2)
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (5)
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140