Untitled Document
[ 14 มกราคม 2561 ]: เจ้าหน้าที่เขต / โรงเรียน สามารถใช้ Username และ Password เดิมเข้าจัดการระบบต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ปกติ<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 <-->
กำลังออนไลน์ 58 คน

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ


                         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)ในสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษษยน 2561 ) โดยการดาวน์โหลด หน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่งของโรงเรียนตนเอง จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สำเนาหน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้าย ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 4 ชุด  ภายในวันที่ 26  เมษายน 2561  ทั้งนี้ ให้โรงเรียนแจ้งเลขที่คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างของโรงเรียน ที่ สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 ให้สำนักงานเขตฯทราบก่อนโดยทางโทรศัพท์และกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ธุรการฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อจะได้กรอกข้อมูลลงในโปรแกรมจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ได้ทันกำหนด

เอกสารที่แนบมาด้วย

5176_หนังสือจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย.61.pdf (464.44 KB) 8131_หน้าคำสั่งโรงเรียนเลื่อนลูกจ้าง 1เม.ย.61.docx (20.17 KB) 9128_บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้น ค่าจ้าง 1 เม.ย.61.pdf (762.83 KB)


บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 24 เมษายน 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (3)
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 (1)
 
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับที่ดีขึ้นไป (3)
 
ขอให้ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน (2)
 
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
 
รายชื่อผู้ร่วมโครงการ "ปั่น ปัน รักษ์" (2)
 
การจัดซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)
 
แจ้งเข้าทำการติดตั้งครุภัณฑ์ (1)
 
แจ้งมติมหาเถรสมาคม (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.