Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 16 คน
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ


                         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)ในสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษษยน 2561 ) โดยการดาวน์โหลด หน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่งของโรงเรียนตนเอง จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สำเนาหน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้าย ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 4 ชุด  ภายในวันที่ 26  เมษายน 2561  ทั้งนี้ ให้โรงเรียนแจ้งเลขที่คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างของโรงเรียน ที่ สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 ให้สำนักงานเขตฯทราบก่อนโดยทางโทรศัพท์และกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ธุรการฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อจะได้กรอกข้อมูลลงในโปรแกรมจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ได้ทันกำหนด

เอกสารที่แนบมาด้วย

5176_หนังสือจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย.61.pdf (464.44 KB) 8131_หน้าคำสั่งโรงเรียนเลื่อนลูกจ้าง 1เม.ย.61.docx (20.17 KB) 9128_บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้น ค่าจ้าง 1 เม.ย.61.pdf (762.83 KB)


บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 24 เมษายน 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
 
วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว 21
 
การดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (4)
 
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (1)
 
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนกันยายน 2561 (2)
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" (1)
 
ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
 
รายงานปริมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษา
 
แจ้งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.