สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
  Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 37 คน
 
[ 18 กรกฏาคม 2561 ] : ด่วนที่สุด >> ให้โรงเรียนสำรวจความต้องการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน <-->
[1]
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ


                         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)ในสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษษยน 2561 ) โดยการดาวน์โหลด หน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่งของโรงเรียนตนเอง จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สำเนาหน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้าย ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 4 ชุด  ภายในวันที่ 26  เมษายน 2561  ทั้งนี้ ให้โรงเรียนแจ้งเลขที่คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างของโรงเรียน ที่ สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 ให้สำนักงานเขตฯทราบก่อนโดยทางโทรศัพท์และกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ธุรการฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อจะได้กรอกข้อมูลลงในโปรแกรมจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ได้ทันกำหนด

เอกสารที่แนบมาด้วย
5176_หนังสือจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย.61.pdf (464.44 KB) 8131_หน้าคำสั่งโรงเรียนเลื่อนลูกจ้าง 1เม.ย.61.docx (20.17 KB) 9128_บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้น ค่าจ้าง 1 เม.ย.61.pdf (762.83 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 24 เมษายน 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
เงินยืมโครงการอบรมพัฒนาครู อบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 (1)
 
การอบรมหลักสูตร (1)
 
แจ้งรายการอนุมัติค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อบรมวันที่ 11-12 ส.ค.61) (2)
 
แจ้งการโอนเงินโครงการอบรมพัฒนาครู (อบรมวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561) (1)
 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคค่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ 2561 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การอบรมครูผู้สอนชั้นป.1 ทุกท่าน (1)
 
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 (1)
 
ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... (1)
 
ด่วนที่สุด....เชิญประชุมทางไกล Conference เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน (1)
 
เอกสารประกอบการอบรม Computer Graphic
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.