Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 29 คน
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การติดตามการประชุม Video Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
 

เรื่อง    การติดตามการประชุม Video Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   จำนวน 1 แผ่น

 

                   ด้วย สพป.สุรินทร์เขต 3 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. จะดำเนินการประชุุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ในปี งบประมาณ 2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

 

                   การนี้ ขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทุกคนทราบ เพื่อติดตามการประชุม Video Conference และถ่ายทอดสดการประชุมช่อง OBEC TV ในวัน เวลา ตามรายละเอียดมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบมาด้วย

6790_img427.pdf (784.59 KB)


บันทึกโดย : นางสินีนาถ เกษแก้ว
วันที่ : 09 เมษายน 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (3)
 
การสอบ NT , RT ปีการศึกษา 2561 (2)
 
การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน (1)
 
การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference (2)
 
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 (4)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 (1)
 
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (1)
 
แจ้งระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเรื่องการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (1)
 
แจ้งให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยด่วน (1)
 
งบทดลองเดือนกันยายน 2561 (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.