Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 28 คน
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 

เรื่อง     แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ สพป.สุรินทร์ เขต 3

 

เรียน    รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 / ผู้อำนวยการกุล่ม / หน่วย / เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทุกคน

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ สพป.สุรินทร์ เขต 3

 

                   ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้มีคำสั่งที่ 226/2561 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนอนการจัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิอหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เพื่อดำเนินการนั้น

 

                    การนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้พิจารณาให้มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

 

                     ดังนั้น จึงแจ้งเวียนแนวปฏิบัติดังกล่าว มาเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนในสำนักงานทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

เอกสารที่แนบมาด้วย

3800_img425.pdf (2.88 MB)


บันทึกโดย : นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
วันที่ : 09 เมษายน 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (1)
 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (3)
 
การสอบ NT , RT ปีการศึกษา 2561 (2)
 
การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน (1)
 
การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 (1)
 
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (1)
 
แจ้งระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเรื่องการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (1)
 
แจ้งให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยด่วน (1)
 
งบทดลองเดือนกันยายน 2561 (2)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.