สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
  Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 25 คน
 
[ 18 กรกฏาคม 2561 ] : ด่วนที่สุด >> ให้โรงเรียนสำรวจความต้องการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน <-->
[1]
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: ด่วนที่สุด ซักซ้อมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561 )
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด


           เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอแจ้งซักซ้อมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัด ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561 )  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  


 

เอกสารที่แนบมาด้วย
5614_หนังสือแจ้งเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.61.pdf (566.29 KB) 5580_แนวปฏิบัติซักซ้อมในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf (94.57 KB) 8570_สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 (บัญชีหมายเลข 2-4 เอกสารหมายเลข 2ทับ 2 )ส่งโรงเรียน.xls (57.50 KB)
9566_แบบประเมินครู 500.pdf (272.50 KB) 563_สิงที่ส่งมาด้วย 5(แบบประเมินลูกจ้างประจำ).doc (75.00 KB) 2556_บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนตามพ.ร.บเงินเดือน(ฉบับที่3)พ.ศ2558.pdf (998.63 KB)
7789_กฎ ก.ค.ศ.2550.pdf (124.54 KB) 9782_แนวปฏิบัติ สพฐ.2551.doc (686.50 KB) 1776_ประกาศ ก.ศ.จ.ครู.pdf (4.40 MB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 13 มีนาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
เงินยืมโครงการอบรมพัฒนาครู อบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 (1)
 
การอบรมหลักสูตร (1)
 
แจ้งรายการอนุมัติค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อบรมวันที่ 11-12 ส.ค.61) (2)
 
แจ้งการโอนเงินโครงการอบรมพัฒนาครู (อบรมวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561) (1)
 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคค่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ 2561 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การอบรมครูผู้สอนชั้นป.1 ทุกท่าน (1)
 
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 (1)
 
ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... (1)
 
ด่วนที่สุด....เชิญประชุมทางไกล Conference เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน (1)
 
เอกสารประกอบการอบรม Computer Graphic
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.