Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 20 คน
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ: การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
 

           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน  ตามโครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ปีการศึกษา 2561  โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ชั้น ป.1-ม.6 ทางเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web  และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.obec.go.th  ปีการศึกษา 2561  จำนวน 2 รอบ ดังนี้
                   รอบที่  1  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2561
                   รอบที่  2  วันที่  15  มีนาคม  2561
และกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  20 เมษายน 2561  รวมทั้งให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่  9  พฤษภาคม  2561  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารที่แนบมาด้วย

1810_การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา2561.pdf (1.30 MB)


บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับจังหวัด (2)
 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามหลักเกณฑ์ ว 19) (2)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562(แจ้งต่างเขต) (8)
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2562 (แจ้งในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3) (7)
 
สำรวจผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือรับรอง (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนธันวาคม 2561 (1)
 
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 (1)
 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (1)
 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561 (1)
 
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.