Untitled Document
[27]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครั้ง ที่ 1 อัตราจ้าง 15,000 บาท และอัตราจ้าง 9,000 บาท
 

ด้วย สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 อัตราเดือนละ 15,000 บาท เงินประกันสังคม 750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (1 ต.ค.62 ถึง 31 ม.ค.63)  และ อัตราจ้าง 9,000 บาท   ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค.62 ถึง 31 ธ.ค.62) และสพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงแจ้งให้ทราบและการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการจะทำได้ก้อต่อเมื่อได้รับการโอนเงินงบประมาณประจำงวดแล้วเท่านี้น และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เอกสารที่แนบมาด้วย
3440_หนังสือแจ้งงบประมาณ.pdf (678.76 KB) 1903_สพฐ.จัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ปี 63.pdf (4.38 MB) 8269_สพฐ.จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี63 15,000 บาท.pdf (1.53 MB)
7528_สพฐ.จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี63 9,000 บาท.pdf (1.50 MB) 8005_อัตราจ้างปฏิบัตงานธุรการโรงเรียน 15000.pdf (26.02 KB) 2241_อัตราจ้างปฏิบัตงานธุรการโรงเรียน 9000.pdf (33.71 KB)บันทึกโดย : น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
วันที่ : 21 ตุลาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (1)
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (5)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563 (2)
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (2)
 
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงายบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562(เพิ่มเติม) (4)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
อนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ (2)
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ (1)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3