Untitled Document
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 

ด้วยประกาศ สพฐ.รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา เพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะได้ ตามหลักเกณฑ์ ว 21 ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

เอกสารที่แนบมาด้วย
3644_หนังสือแจ้งรายชื่อหลักสูตร.pdf (654.40 KB) 2697_รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียด.pdf (466.28 KB) 249_ประกาศรายชื่อหลักสูตร1.pdf (530.43 KB)
8358_ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2.pdf (1.60 MB) 289_ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 3 (13 หลักสูตร).pdf (854.32 KB)บันทึกโดย : น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
วันที่ : 18 ตุลาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 (4)
 
การอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของครูชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของ สพฐ. (2)
 
ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ สังกัด สพฐ. (1)
 
แจ้งรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (2)
 
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาวิทยฐานะและเก็บชั่วโมงพัฒนาจากหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ปีการศึกษา 2563 (1)
 
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (1)
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1)
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (4)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3