Untitled Document
[1]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม  2562  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน และคณะกรรมการตัดสินตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  และขอเชิญประชุมในวันที่  1 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ดังนี้
1. กิจกรรมภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  ภาษาอักฤษ  การงานอาชีพ ปฐมวัย และนักบินน้อย  ประชุมที่โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
2. กิจกรรมดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะ  หุ่นยนต์  และคอมพิวเตอร์  ประชุมที่โรงเรียนปราสาท
3. กิจกรรมคณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ประชุมที่โรงเรียนสังขะวิทยาคม
4. กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)  กิิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประชุมที่โรงเรียนอนุบาลกาบเชิงมิตรภาพ

เอกสารที่แนบมาด้วย
4610_หนังสือส่งเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน.pdf (100.33 KB) 468_5. สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทนง.pdf (123.99 KB) 7466_3.สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม.pdf (228.42 KB)
6648_4. สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง.pdf (200.33 KB) 9043_1. สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร -ภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ -การงานอาชีพ- ปฐมวัย.pdf (321.18 KB) 8781_6.สนามแข่งขันวิทยาการอาชีพปราสาท -คอมพิวเตอร์.pdf (190.18 KB)บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 27 กันยายน 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
 
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม โปรแกรมสารสนเทศ SET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) (1)
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เพิ่มเติมคณะกรรมการตัดสินดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ หุ่นยนต์) (1)
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (6)
 
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับจังหวัด (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต)
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562
 
แจ้งให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยด่วน (1)
 
ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
 
การอบรมครูผู้สอนชั้นป.1 ทุกท่าน (1)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3