Untitled Document
รายงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
 

          ด้วย สพฐ.  ได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และส่งแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ดังนั้น สพป.สุรินทร์ เขต 3  จึงสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04168.กผ/ว3733  ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

เอกสารที่แนบมาด้วย
หนังสือนำส่ง (530.04 KB) 6867_การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปี พ.ศ.2562.docx (17.49 KB)บันทึกโดย : นางชลกนก ศรีไทย
วันที่ : 08 สิงหาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
 
จัดสรรงบประมาณปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (3)
 
การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 (3)
 
รายงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ผลการดำเนินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 (9)
 
รายงานการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1)
 
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 2 (1)
 
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา (1)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3