Untitled Document
ชื่อกลุ่มฯ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
7325_คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน 2563.pdf (1.95 MB) 4623_คู่มืองานวิเคราะห์งบประมาณ.pdf (657.68 KB) 8445_แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุรินทร์ เขต 3 พ.ศ.2563-2565.pdf (6.73 MB)
4690_รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ปี 2562.pdf (3.16 MB) 9133_แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.สุร.PDF (4.60 MB) 489_คู่มือการติดตามและประเมินผล.docx (66.78 KB)
2807_Flow Chart การออกหนังสือรับรองงบประมาณไม่ซ้ำซ้อนเพื่อขอรับงบประมาณจากองค์กรส่วนท้องถิ่น.pdf (281.54 KB) 1411_คู่มืองานสารบรรณ มา_2.pdf (991.77 KB) 8342_แนวทางการเลิกสถานศึกษา2563.pdf (769.73 KB)
8793_แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 2563.pdf (957.93 KB)บันทึกโดย : นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๓๐%) ครั้งที่ ๒
[ 21322412_หนังสือจัดสรร.pdf ]
 
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐ ในส่วนของ ๓๐% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (4)
 
แนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (1)
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๗๐%) ครั้งที่ ๒ กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน
[ 93362170_บัญชีจัดสรร.pdf ]
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 (1)
 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.. 2563-2565 (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 (1)
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1)
 
ผลการดำเนินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 (1)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3