Untitled Document
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต)
 

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมโครงการ  “การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ในระหว่างวันที่ ๒๙  เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  โดยแบ่งระยะการอบรมเชิงปฏิบัติการออกเป็น ๒ รุ่น  คือ  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  และ รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๑-๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนและครูวิชาการโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน  และศึกษานิเทศก์  รวมทั้งสิ้น ๔๙๖  คน ณ ห้องประชุมโรงแรมทองเพกา  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์บันทึกโดย : วิพัช ชัดรวิธนาภัทร
วันที่ : 24 เมษายน 2562
หนังสือราชการล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3