Untitled Document
การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาของนักเรียนแกนนำ
 

ด้วยสพป.สุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาของนักเรียนแกนนำ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมทองเพกา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และให้โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับส่งรายชื่อเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการอบรมจำนวน 2 คน โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อนักเรียน ขอให้ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน

เอกสารที่แนบมาด้วย
9535_หนังสือนำส่ง.pdf (627.99 KB) 2526_แบบตอบรับ.pdf (452.58 KB)บันทึกโดย : ทัศนีย์ เครือแก้ว
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch (1)
 
การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาของนักเรียนแกนนำ (2)
 
ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (1)
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยฯ (2)
 
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
แจ้งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (3)
 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา (1)
 
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีครบวาระ) (2)
 
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (1)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3