Untitled Document
การสำรวจ(New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา
 

 


ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร DLIT ปี ๒๕๕๘  ระดับก่อนประถม ดังกล่าว ดำเนินการตอบแบบสำรวจ  ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/dltvkdlang="TH">  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๒๔.๐๐  น.


 


 

เอกสารที่แนบมาด้วย
หนังสือแจ้ง (675.26 KB) แบบสำรวจส่งตามภายหลัง (393.02 KB) บัญชีจัดสรร ปี พ.ศ. 2558 (736.09 KB)บันทึกโดย : นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนติด G (2)
 
สำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)
 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (3)
 
การสำรวจ(New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา (3)
 
ยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
OBEC LINE (6)
 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (2)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3