Untitled Document
ยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต
 

ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน จากการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนเมื่อวันที่ 8 - 16  มีนาคม  2561

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดสิงที่ส่งมาด้วยไฟล์เป็นรายอำเภอ

เอกสารที่แนบมาด้วย
หนังสือแจ้งโรงเรียน (202.78 KB)บันทึกโดย : นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
วันที่ : 17 เมษายน 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนติด G (2)
 
สำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)
 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (3)
 
การสำรวจ(New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา (3)
 
ยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
OBEC LINE (6)
 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (2)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3