Untitled Document
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 แจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ครูที่มีความสนใจและมีผลงานฯ ส่งเข้ารับการคัดเลือกรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 โดยกรอกรายละเอียด พร้อมทั้งส่งผลงานเป็นรูปเล่ม Electronic file ไปที่กลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด สถาบันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี หรือทาง E-mail : TYRHADC@gmail.comภายในวันที่ 20 เมษายน 2561  ดังรายละเอียดแนบท้าย

เอกสารที่แนบมาด้วย
5338_ธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561.doc (3.80 MB)บันทึกโดย : เพ็ญศรี ผลักกระโทก
วันที่ : 05 เมษายน 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch (1)
 
การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาของนักเรียนแกนนำ (2)
 
ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (1)
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยฯ (2)
 
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา (1)
 
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีครบวาระ) (2)
 
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (1)
 
การให้บริการการขอซื้อแบบพิมพ์ (1)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3