Untitled Document
การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis
 

     แจ้งโรงเรียนที่ต้องการเปิดใช้งานเว็บไซต์ในระบบ emis ให้ผู้ดูแลระบบโรงเรียนเข้าไปขอเปิดการใช้งานเว็บไซต์ในระบบ emis ที่เมนูเว็บไซต์โรงเรียน หากไม่ขอเปิดใช้งานเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จะถูกปิดระบบไป เนื่องจากมีบางโรงเรียนที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอยู่แล้ว และไม่ต้องการให้เปิดใช้งานเว็บไซต์ในระบบ emis ทางทีมผู้พัฒนาระบบจึงให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ยืนยันว่าต้องการเปิดใช้งานเว็บไซต์ด้วยตนเอง ขอบคุณครับ /Admin EMISบันทึกโดย : administrator
วันที่ : 02 เมษายน 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนติด G (2)
 
สำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)
 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (3)
 
การสำรวจ(New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา (3)
 
ยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
OBEC LINE (6)
 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (2)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3