Untitled Document
[ 09 ตุลาคม 2563 ]: โทรศัพท์ของ สพป.สุรินทร๋ เขต 3 ชำรุด ไม่สามาถใช้งานได้ทุกเลขหมาย หากต้องการประสานงานทางโทรศัพท์ ให้ติดต่อที่หมายเลขส่วนตัวของ ผอ.กลุ่ม<-->
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

สพป.สุรินทร์ เขต 3  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารที่แนบมาด้วย
3317_ส่วนที่ 1 บทนำ(แผน)61.pdf (577.02 KB) 7303_ส่วนที่ 2 ทิศทางการศึกษา 61.pdf (249.47 KB) 9296_ส่วนที่ 3รายละเอียดแผนปฏิบัติการ61.pdf (171.72 KB)
293_1.โครงการงานประจำปีฯ2561.docx (28.33 KB) 2286_2.โครงการกลุ่มอำนวยการ.docx (94.35 KB) 7131_3.โครงการกลุ่มนโยบายและแผน.docx (73.17 KB)
8950_4.โครงการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล.docx (37.22 KB) 944_5.โครงการ กลุ่มการเงิน.docx (27.86 KB) 2937_6.โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล.docx (37.06 KB)
6922_7.โครงการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร.docx (50.82 KB) 9912_8.โครงการกลุ่มนิเทศ.docx (128.92 KB) 910_9.โครงการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.docx (63.79 KB)
3621_10. โครงการหน่วยตรวจสอบภายใน.docx (29.14 KB) 6611_ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ61.pdf (152.33 KB)



บันทึกโดย : นางชลกนก ศรีไทย
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน รายการจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (3)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๓๐%) ครั้งที่ ๒
[ 21322412_หนังสือจัดสรร.pdf ]
 
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐ ในส่วนของ ๓๐% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (4)
 
แนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (1)
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๗๐%) ครั้งที่ ๒ กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน
[ 93362170_บัญชีจัดสรร.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 (1)
 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.. 2563-2565 (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 (1)
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1)
 
ผลการดำเนินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 (1)
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3