Untitled Document
[1]
สมาชิกสามารถส่งคำถามหรือแจ้งเรื่องต่างๆ ถึง สพป.สร.3 ได้โดยตรง คลิกที่ ติดต่อเรา

ยังไม่มีข้อมูลเลย
 
หนังสือราชการล่าสุด

 
การนำส่งเงิน (1)
 
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
 
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนเมษายน 2562 (2)
 
แจ้งโอนเงินสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (1)
 
แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
แจ้งโอนเงินค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562 (9)
 
งบทดลองเดือนตุลาคม 2562 (1)
 
งบทดลองเดือนกันยายน 2562 (1)
 
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 (1)
 
ประกาศงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 (1)
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3