:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 60 คน

 การอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน วันที่ 2 - 3 ต.ค. 2560
 

เรื่อง   อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

 

เรียน   ผอ.รร.ในสังกัด

 

        สพป.สุรินทร์ เขต 3 กำหนดจัดอบรมครูผุ้ช่วยฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความประพฤติและปฏิบัติงานของครู วิชาชีพ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมเนียนในการปฏิบัติราชการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ครูยุคไทยแลนด์ 4.0 และประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน ดังนี้

 

              1. รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ต.ค. 2560 จำนวน 201 คน ประกอบด้วย อ.ปราสาท และ อ.สังขะ

 

               2. รุ่นที่ 2 วันที่ 3 ต.ค. 2560 จำนวน 212 คน ประกอบด้วย อ.กาบเชิง อ.บัวเชด อ.พนมดงรัก และ อ.ศรีณรงค์

 

         ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งผุ้เข้าการอบรม ไปรายงานตัวเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา สถานที่ รายละเอียดตามแนบ

 

         จึงเรียนมาเพื่อนทราบ และดำเนินการ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).838_อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน 2-3 ตค 60.pdf (242.26 KB) (2).4823_รายชื่อครูผูู้ช่วย รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ตค 2560.pdf (130.52 KB) (3).6850_รายชื่อครูผูู้ช่วย รุ่นที่ 2 วันที่ 3 ตค 2560.pdf (135.66 KB)บันทึกโดย : นางสินีนาถ เกษแก้ว
วันที่ : 27 กันยายน 2560
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.