:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 49 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศ  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ความละเอียดทราบแล้วนั้น

     ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  จึงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดำเนินการ  ดังนี้

     ๑.  ให้โรงเรียนดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ,  เครื่องมือการติดตามตรวจสอบองค์ประกอบ  ๘  องค์ประกอบและแบบบันทึกข้อมูล  ๔  มาตรฐาน  ตามแนวดำเนินการและเอกสารประกอบ  พร้อมทั้งประเมินตนเองของโรงเรียนไว้รับการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากคณะกรรมการตามคำสั่งและปฏิทินที่แนบ

     ๒.  ให้โรงเรียนดำเนินการตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ที่ ศธ.๐๔๑๖๘.กน/ว๔๙๙๓  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ตามข้อสั่งการ  ข้อ ๒, ๓ และ ๔  พร้อมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด  ภายในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

    คลิกดาวน์โหลดเอกสารดังแนบที่นี่บันทึกโดย : ลิขิต พวงประโคน
วันที่ : 14 มีนาคม 2560