:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 50 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

เชิญประชุม (คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559) ตามคำสั่งแนบท้าย
 

  ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  หมวด 2  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ส่วนที่ 1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อ 18  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน

 

  ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 10 มีนาคม 2560  ณ  โรงแรมทองเพกา  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป

 

  ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).91_scan0050.pdf (6.32 MB)บันทึกโดย : ลิขิต พวงประโคน
วันที่ : 08 มีนาคม 2560