:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 86 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การดำเนินการวัดความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ได้จัดทำเครื่องมือทางการแนะแนว : แบบวัดความสนใจในอาชีพ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 4-6  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง  สำรวจความสนใจ  ความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต  สามารถวางแผนด้านการเรียน  การประกอบอาชีพในอนาคต

    ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ดำเนินการดังนี้

    1. download แบบวัดความสนใจฯ mujg;H[w:9N  www.academic.obec.go.th  หรือ www.surin3.go.th

    2. ให้ครุแนะแนว/ครูที่ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว/ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นนักเรียน ชั้น ป.4-6  นำแบบวัดความสนใจอาชีพฯ ฉบับนี้ไปใช้กับนักเรียนชั้น ป.4-6  พร้อมทั้งให้รายงานผลข้อมูลการวัดความสนใจในอาชีพเฉพาะนีกเรียนชั้น ป.6  ทุกคน  ภายในวันที่  28  กรกฎาคม 2560  ตามแบบรายงานข้อมูลฯ  เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ  แนวโน้มด้านความสนใจในอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

     ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).9916_แบบวัดความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียนป.4-ป.6.pdf (1.73 MB) (2).9980_flash_365936591899.pdf (1.94 MB)บันทึกโดย : ลิขิต พวงประโคน
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2560