:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 94 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูประบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 

         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

         ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามกรอบมาตรฐานใหม่  ๔  มาตรฐาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  พร้อมทั้งให้โรงเรียนดำเนินการ  ดังนี้

          ๑. กรอกข้อมูลนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online (QAMS : Quality Assurance Management System)  ภายในวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐

          ๒.  ส่งสำเนาประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ภายในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

          ๓.  ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภายในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

          ๔.  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ภายในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

คลิกดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).3796_scan0021.pdf (754.13 KB)บันทึกโดย : ลิขิต พวงประโคน
วันที่ : 04 มกราคม 2560