:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 58 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็วตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
 

         กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายฟื้นฟูเรื่องการท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็วและท่องอาขยานภาษาไทยในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รู้ความหมาย เข้าใจ มีความคิดรวบยอดเป็นอัตโนมัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคำนวณตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี    (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้เน้นการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่เอกสารเทคนิคการคิดเลขเร็วดังกล่าว พร้อมทั้ง VTR สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ผ่าน DLIT, TEPE Online และเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไว้แล้ว


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการและจัดกิจกรรมดังนี้
1. ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต)  พร้อมทั้ง VTR คู่มือครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์ DLIT , TEPE Online หรือ http://academic.obec.go.th/a>  เพื่อให้ครูสอนคณิตศาสตร์ได้ศึกษาทำความเข้าใจและกำหนดกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
2. ให้ผู้บริหารโรงเรียนวางแผนดำเนินการให้เป็นระบบและมีการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ให้โรงเรียนสะท้อนผลการดำเนินงานและรายงานสรุปผลผ่านแบบสำรวจออนไลน์  https://goo.gl/forms/vBHunzZcnTf63lAa2  ภายในวันที่ 10  มีนาคม 2560  เพื่อสรุปรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).6032_นำส่งการคิดเลขเร็ว.pdf (668.08 KB)บันทึกโดย : นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
วันที่ : 29 ธันวาคม 2559