:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 47 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆฯ
 

      ตามที่ จังหวัดสุรินทร์  ได้แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว 5340  ลงวันที่  20 กันยายน 2559 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300  บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  และเมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน  2557 เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว นั้น


      บัดนี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  ในพระบรมราชูปภัมภ์  ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อขอบพระคุณคณะรัฐมนตรีที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ  300 บาท  เพิ่มเติมดังกล่าวและได้เสนอให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักร  เช่น  รถบรรทุกน้ำและรถเครนในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศ  โดยให้หน่วยงานต่างๆ  ประสานไปยังสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ  เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป  รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).2940_หนังสือราชการ ok.pdf (3.20 MB)บันทึกโดย : นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2559