Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 19 คน
 
หนังสือราช�าร ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนโยบายและแผนการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 183 ] นางชลกนก ศรีไทย
21 พฤษภาคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (กรณีเพิ่มเติม)  [ 458 ] เจนธิชา สอนสุระ
21 พฤษภาคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   [ 300 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
16 พฤษภาคม 2562
กลุ่มนโยบายและแผนเผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 210 ] นางชลกนก ศรีไทย
15 พฤษภาคม 2562
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  [ 504 ] นางชลกนก ศรีไทย
08 พฤษภาคม 2562
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษายุค 4.0 ของสถานศึกษา  [ 756 ] นางชลกนก ศรีไทย
03 พฤษภาคม 2562
กลุ่มบริหารการเงินฯแจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนเมษายน 2562  [ 460 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
02 พฤษภาคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลอนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 1581 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
23 เมษายน 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลการดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  [ 1317 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
23 เมษายน 2562
กลุ่มนโยบายและแผนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถานศึกษา  [ 612 ] นางชลกนก ศรีไทย
22 เมษายน 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา  [ 1399 ] เจนธิชา สอนสุระ
22 มีนาคม 2562
กลุ่มกฎหมายและคดีการต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  [ 711 ] นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
21 มีนาคม 2562
กลุ่มนโยบายและแผนการดำเนินการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)  [ 1107 ] นางชลกนก ศรีไทย
18 มีนาคม 2562
กลุ่มนโยบายและแผนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)  [ 1332 ] นางชลกนก ศรีไทย
15 มีนาคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลอนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 1983 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
14 มีนาคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2562)  [ 2130 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
11 มีนาคม 2562
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2562 ครั้งที่ 1 ร้อยละ 70  [ 1244 ] นางชลกนก ศรีไทย
08 มีนาคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลการดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  [ 1462 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
07 มีนาคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขประกาศบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2561  [ 1646 ] เจนธิชา สอนสุระ
27 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มบริหารการเงินฯแจ้งโอนเงินสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  [ 952 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
25 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มกฎหมายและคดีมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน  [ 586 ] นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
22 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มกฎหมายและคดีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  [ 696 ] นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
15 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณปี 2562 งบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  [ 1311 ] นางชลกนก ศรีไทย
14 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2  [ 1359 ] นางชลกนก ศรีไทย
13 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มบริหารการเงินฯแจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 1248 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
12 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มกฎหมายและคดีแนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง   [ 897 ] นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
30 มกราคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลการดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  [ 2148 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
29 มกราคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook)  [ 1349 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
28 มกราคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลการแต่งตั้งกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [ 1681 ] นฤมล
24 มกราคม 2562
กลุ่มกฎหมายและคดีแนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  [ 716 ] นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
22 มกราคม 2562
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
หนังสือราชการล่าสุด

 
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (กรณีเพิ่มเติม) (3)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
 
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
 
จัดสรรงบประมาณปี 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ "ฐานความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัย ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 (1)
 
งบทดลองเดือนเมษายน 2562 (1)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต)
 
Update โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน V.1.5
 
งบทดลองเดือนมีนาคม 2562 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140