:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 104 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
แจ้งเรื่องร้องเรียน : ( 1 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบูรณาการการดำเนินงานตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์  [ 603 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
12 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการรายงานข้อมูลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560  [ 1503 ] ธมลวรรณ พลัง
06 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2/2559  [ 1065 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2  [ 1035 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  [ 1199 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
22 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆฯ  [ 436 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
21 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนสำรวจความขาดแคลนครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  [ 1141 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
11 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯ  [ 324 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่1 (ร้อยละ 70)  [ 1921 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
10 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  [ 1430 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
07 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (DMC)  [ 3024 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
07 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค  [ 1373 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
30 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  [ 3108 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4 รอบที่2  [ 2284 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
16 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการเตรียมการจัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  [ 1231 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
25 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนทบทวนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4  [ 1082 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
20 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1/2559 เพิ่มเติม  [ 954 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
19 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1840 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4  [ 2280 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน  [ 1574 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด....แจ้งเลื่อนการสัมมนาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  [ 526 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการสัมมนาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  [ 644 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
22 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนฯ   [ 2179 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
15 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2(ร้อยละ 30)  [ 1897 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
15 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด...การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC  [ 1293 ] นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล
14 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  [ 1636 ] นายมนตรี ประไวย์
14 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำข้อมูลการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  [ 1099 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ  [ 718 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการดำเนินการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS  [ 2898 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
23 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด...การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [ 954 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
15 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการรับการติดตามจากคณะติดตามขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรีย เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  [ 1597 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
13 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผน!!!แจ้งการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ในส่วนของเด็กด้อยโอกาสและรายได้ผู้ปกครอง  [ 1368 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
13 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด...การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [ 1273 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
01 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา 2559  [ 2103 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
01 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบหลักฐานยืนยันแสดงความบกพร่อง/พิการของนักเรียน ปีการศึกษา 2559  [ 1684 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
18 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559  [ 1494 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
18 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนรายงานการรับหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Mes  [ 1153 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
11 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558 (DMC)  [ 1324 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
25 เมษายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558 Data Management Center  [ 1256 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
18 เมษายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามปฏิทินฯ  [ 1999 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
05 เมษายน 2559
หน้าที่ 1 2