:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 74 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 6 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบข้อมููล แก้ไขและปรับปรุงนักเรียนรายบุคคลกรณีซ้ำซ้อนต่างสังกัด และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559  [ 511 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
17 มีนาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ  [ 1697 ] นางชลกนก ศรีไทย
11 มีนาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนขอเชิญโรงเรียน 17 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม  [ 770 ] ธมลวรรณ พลัง
28 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2  [ 1247 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
27 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560  [ 546 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
24 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนขยายระยเวลาในการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC  [ 450 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
24 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC  [ 893 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาฯ  [ 877 ] นางชลกนก ศรีไทย
10 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนโยบายและแผนสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล ๓ ปี ของโรงเรียนในสังกัด  [ 1325 ] ธมลวรรณ พลัง
30 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (70%)  [ 3934 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
25 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผน!!ด่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน  [ 872 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
23 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบูรณาการการดำเนินงานตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์  [ 833 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
12 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการรายงานข้อมูลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560  [ 1826 ] ธมลวรรณ พลัง
06 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2/2559  [ 2706 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2  [ 1412 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  [ 1281 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
22 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆฯ  [ 520 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
21 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนสำรวจความขาดแคลนครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  [ 1215 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
11 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯ  [ 376 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่1 (ร้อยละ 70)  [ 2040 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
10 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  [ 1500 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
07 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (DMC)  [ 15081 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
07 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค  [ 1447 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
30 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  [ 3215 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4 รอบที่2  [ 2361 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
16 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการเตรียมการจัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  [ 1296 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
25 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนทบทวนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4  [ 1150 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
20 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1/2559 เพิ่มเติม  [ 1026 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
19 สิงหาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1910 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการที่ 4  [ 2362 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน  [ 1680 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด....แจ้งเลื่อนการสัมมนาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  [ 573 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการสัมมนาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  [ 705 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
22 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนฯ   [ 2261 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
15 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2(ร้อยละ 30)  [ 2000 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
15 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด...การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC  [ 1353 ] นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล
14 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  [ 2897 ] นายมนตรี ประไวย์
14 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำข้อมูลการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  [ 1197 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ  [ 765 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการดำเนินการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS  [ 2968 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
23 มิถุนายน 2559
หน้าที่ 1 2