:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 42 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา"   [ 678 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  [ 783 ] เกสินี แสนทอง
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  [ 690 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน  [ 1682 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
27 กรกฏาคม 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร โดยใช้ Application G-Chat  [ 1782 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายงานข้อมูลการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559  [ 1226 ] ณิชากร ฉัตรทอง
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด....แจ้งเลื่อนการสัมมนาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  [ 574 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน  [ 1163 ] นิตยา ธรรมนาม
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 1480 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
25 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำ ASEAN Curriculum Sourcebook  [ 1310 ] noppakao wannasiri
25 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียน  [ 1620 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเอกสารแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการประเมินความโปร่งใส   [ 1717 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการสัมมนาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  [ 706 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
22 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐฯ  [ 1232 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งจัดแข่งขันประกวดวาดภาพ เยาวชนไทย หัวใจอาเซียน  [ 810 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนฯ   [ 2262 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
15 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2(ร้อยละ 30)  [ 2001 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
15 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯให้โรงเรียนที่มีชื่อในเอกสารแนบมารับสื่อการสอนจาก วัฒนาพานิช (วพ.)ได้ที่กลุ่มนิเทศฯสพป.สร.3  [ 1391 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
15 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด...การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC  [ 1354 ] นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล
14 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  [ 2898 ] นายมนตรี ประไวย์
14 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  [ 1838 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
14 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ 1342 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
14 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  [ 692 ] ณิชากร ฉัตรทอง
13 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถูกถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระเงินฯเกิน 3 เดือน  [ 1868 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
11 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อันตรายและผลกระทบต่อการบินและอากาศยาน ประจำปี 2559  [ 922 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
08 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯจัดสรรหนังสือ ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ : สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ  [ 1038 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  [ 578 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ.เพิ่มอัตราเงินนำส่งสะสมได้มากกว่าร้อยละ3แต่ไม่เกินร้อยละ15  [ 723 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ ด่วนที่สุด!!!ให้โรงเรียนเข้าไปเซ็นต์รับเอกสารคู่มือการสอน หรือแผ่น CD ช่วยสอน  [ 1219 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการโพธิสัตว์น้อย"ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา 2559  [ 716 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
06 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559  [ 1553 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
06 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการอบรมปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะมีคุณธรรม/จริยธรรมและเกิดความโปร่งใส  [ 1014 ] นางสินีนาถ เกษแก้ว
06 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำข้อมูลการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  [ 1199 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ  [ 767 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา  [ 1044 ] noppakao wannasiri
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลหารือรางวัลที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  [ 961 ] นฤมล
01 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา  [ 1580 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
30 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการหลักเณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำงบประมาณ พ.2560  [ 1004 ] เจนธิชา สอนสุระ
30 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯด่วนที่สุด !!..การอบรมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งด้านการแนะแนว  [ 1790 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
29 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย  [ 858 ] นิตยา ธรรมนาม
29 มิถุนายน 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13