:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 69 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2559  [ 359 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการฯที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560  [ 819 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  [ 780 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศูนย์/ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 10/2559  [ 536 ] เจนธิชา สอนสุระ
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  [ 583 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ธันวาคม 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  [ 598 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ กรณี พ้นทดลอง  [ 578 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
25 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการประชุมมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  [ 752 ] สินีนาถ เกษแก้ว
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2/2559  [ 2715 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559และ ปี พ.ศ.2560  [ 871 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2  [ 1420 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  [ 817 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 842 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
21 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐  [ 1062 ] นิตยา ธรรมนาม
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐  [ 907 ] นิตยา ธรรมนาม
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ  [ 668 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
19 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560  [ 2455 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯกรอกข้อมูลผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ระดับสถานศึกษา  [ 2403 ] ลิขิต พวงประโคน
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าประชุม  [ 1194 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์ฯ ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป  [ 333 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเชิญร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลฯ  [ 462 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจความต้องการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูปี 2560  [ 1148 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมโครงการนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุดเน้นการดำเนินงานปี 2559  [ 1644 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  [ 654 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
08 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาข้อมูลแผนการรับนักเรียนและผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 914 ] ณิชากร ฉัตรทอง
07 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายงานข้อมูลพนักงานราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 917 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน  [ 813 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560  [ 1801 ] นางสินีนาถ เกษแก้ว
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด  [ 433 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารับมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ  [ 476 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558  [ 817 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมรื่นเริงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  [ 653 ] นิตยา ธรรมนาม
30 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งรหัสรับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book  [ 959 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการติดตามและรายงานผลการให้บริการซ่อมแซมดูแลและบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน  [ 384 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
29 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครู 10 ปี  [ 3255 ] นฤมล
25 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560  [ 458 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
24 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ  [ 576 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
24 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560  [ 823 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
23 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  [ 1284 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
22 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2560  [ 507 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
22 พฤศจิกายน 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13