:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 93 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
แจ้งเรื่องร้องเรียน : ( 1 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE  [ 157 ] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
17 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  [ 889 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
13 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบูรณาการการดำเนินงานตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์  [ 603 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
12 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   [ 483 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
12 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาคใต้  [ 334 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
11 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายชื่อการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน  [ 918 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
11 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 789 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
09 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการขยายผลนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการ  [ 1824 ] ลิขิต พวงประโคน
06 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  [ 931 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
06 มกราคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการรายงานข้อมูลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560  [ 1503 ] ธมลวรรณ พลัง
06 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการชี้แจงความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  [ 1514 ] อุดม ภาสดา
05 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล!!ด่วน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560  [ 4447 ] ประยงค์ เครือแก้ว
04 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน  [ 797 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
04 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูประบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  [ 1565 ] ลิขิต พวงประโคน
04 มกราคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECแผนดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPV6  [ 1001 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
30 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งเลื่อนการทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 1030 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
29 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็วตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  [ 1003 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 448 ] ณิชากร ฉัตรทอง
28 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสำรวจข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV)  [ 549 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
28 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 409 ] ณิชากร ฉัตรทอง
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  [ 651 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการเชิญชวนร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี  [ 554 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2559  [ 264 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการฯที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560  [ 686 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  [ 665 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศูนย์/ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 10/2559  [ 457 ] เจนธิชา สอนสุระ
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  [ 449 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ธันวาคม 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  [ 518 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ กรณี พ้นทดลอง  [ 460 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
25 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการประชุมมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  [ 650 ] สินีนาถ เกษแก้ว
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2/2559  [ 1065 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559และ ปี พ.ศ.2560  [ 711 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2  [ 1035 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  [ 733 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 693 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
21 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐  [ 916 ] นิตยา ธรรมนาม
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐  [ 791 ] นิตยา ธรรมนาม
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ  [ 583 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
19 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560  [ 2337 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯกรอกข้อมูลผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ระดับสถานศึกษา  [ 2192 ] ลิขิต พวงประโคน
13 ธันวาคม 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11