:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 65 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 3 )
  

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2560  [ 922 ] นฤมล
22 มิถุนายน 2560
กลุ่มอำนวยการประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี 2560  [ 455 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
22 มิถุนายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด!!! การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  [ 1e3 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
22 มิถุนายน 2560
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด...ขอเชิญประชุม  [ 875 ] ชลกนก
20 มิถุนายน 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560  [ 1e3 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
20 มิถุนายน 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แนวทางการลงทะเบียนกรณีเปลี่ยนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  [ 425 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
20 มิถุนายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งข้าราชการที่จะกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตรวจสอบข้อมูล  [ 486 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
20 มิถุนายน 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  [ 327 ] เกสินี แสนทอง
15 มิถุนายน 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา 2559 ฯ  [ 562 ] เกสินี แสนทอง
15 มิถุนายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำประกาศเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 611 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
13 มิถุนายน 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย  [ 1e3 ] จิราพร ศิริโฉม
09 มิถุนายน 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯหนังสือราชการการประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560  [ 503 ] วีระ ฉลาดเอื้อ
09 มิถุนายน 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ครอบคลุมทุกระดับและเรื่องที่เกี่ยวข้อง  [ 564 ] เกสินี แสนทอง
07 มิถุนายน 2560
กลุ่มอำนวยการเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ครั้งที่ 4/2560  [ 1e3 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
01 มิถุนายน 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นเขตพื้นที่โดยใช้กระบวนการ PLC  [ 1e3 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
01 มิถุนายน 2560
กลุ่มอำนวยการแจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก  [ 490 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
31 พฤษภาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาบัญชีรายชื่อเด็กเกิดปีพ.ศ.2553 เขตบริการพื้นที่โรงเรียน  [ 1e3 ] นางสาวภัทรพร เรืองบุตร
31 พฤษภาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม(ประกวดระเบียบแถว) ประจำปี ๒๕๖๐  [ 425 ] นิตยา ธรรมนาม
30 พฤษภาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ  [ 658 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
30 พฤษภาคม 2560
กลุ่มอำนวยการเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นเขตพื้นที่  [ 864 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
29 พฤษภาคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560  [ 1e3 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
22 พฤษภาคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(o-net)  [ 1e3 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
19 พฤษภาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560  [ 1e3 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 พฤษภาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรายงานการใช้ผลการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางร้อยละ 20  [ 974 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 พฤษภาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯติดตามการรายงานการบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 ในโปรแกรม SchoolMIS  [ 686 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 พฤษภาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนขอแก้ไขข้อมูลเอกสารเล่มแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 502 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
17 พฤษภาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นปัจจุบัน  [ 504 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
17 พฤษภาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2560 (10 มิ.ย.2560) DMC  [ 781 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
17 พฤษภาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สำหรับเด็กอายุ๓ปีบริบูรณ์)  [ 494 ] นางณิชากร ฉัตรทอง
16 พฤษภาคม 2560
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมรับภัยธรรมชาติ  [ 673 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
15 พฤษภาคม 2560
กลุ่มอำนวยการการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ  [ 901 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
15 พฤษภาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนส่งเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 1e3 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
11 พฤษภาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผน!!ด่วนที่สุด!!การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560  [ 1e3 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
09 พฤษภาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล "การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระบบ Online และ Offline"   [ 1e3 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
06 พฤษภาคม 2560
กลุ่มอำนวยการข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559  [ 1e3 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
01 พฤษภาคม 2560
กลุ่มอำนวยการการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 594 ] สุภัค สาระสุข
28 เมษายน 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบข้อมููล แก้ไขและปรับปรุงนักเรียนรายบุคคลกรณีซ้ำซ้อนต่างสังกัด และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559  [ 727 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
21 เมษายน 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการดำเนินงานตามโครงการพัมนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาฯปีงบ2560  [ 1e3 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
20 เมษายน 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  [ 405 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะขอเครื่ิองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ชั้นป.ม.) ประจำปี 2559  [ 638 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1 2