:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 82 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  [ 80 ] ลิขิต พวงประโคน
29 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ  [ 345 ] ณิชากร ฉัตรทอง
28 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพอ่  [ 111 ] เกสินี แสนทอง
28 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขข้อมูลเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 273 ] ณิชากร ฉัตรทอง
28 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ DLTV/DLIT ระดับภาค 14  [ 198 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
28 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา เรื่อง แจ้งไฟล์รายละเอียดบัญชีเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน  [ 647 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
24 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)  [ 495 ] นิตยา ธรรมนาม
24 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 570 ] นฤมล
23 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ประชุมฯ  [ 708 ] นางสินีนาถ เกษแก้ว
23 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเลื่อนเงินเดือนฯ แบบขั้นเงินเดือน ครั้งที่1(1 เมษายน2560)แบบเดิม  [ 770 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
23 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานบูรณาการจับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสา  [ 603 ] ลิขิต พวงประโคน
21 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐  [ 467 ] ลิขิต พวงประโคน
21 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)  [ 612 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
20 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3   [ 2006 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการดำเนินการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3  [ 557 ] นางสินีนาถ เกษแก้ว
17 มีนาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการตรวจสอบข้อมููล แก้ไขและปรับปรุงนักเรียนรายบุคคลกรณีซ้ำซ้อนต่างสังกัด และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559  [ 528 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
17 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการสะท้อนผลการดำเนินงานและรายงานการจัดการเรียนการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  [ 947 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล  [ 556 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  [ 2691 ] ลิขิต พวงประโคน
14 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 798 ] ณิชากร ฉัตรทอง
13 มีนาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ  [ 1720 ] นางชลกนก ศรีไทย
11 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค -ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  [ 528 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
10 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค กรณีค้างชำระเกินฯเกิน 3 เดือน  [ 459 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
10 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งคำสั่งให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  [ 1548 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
10 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙  [ 287 ] นิตยา ธรรมนาม
10 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ 457 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
10 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งโรงเรียนดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่1(1เม.ย60)  [ 2318 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
10 มีนาคม 2560
กลุ่มอำนวยการขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  [ 587 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
09 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการขอรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติปี 2560  [ 540 ] สินีนาถ เกษแก้ว
09 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเชิญประชุม (คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559) ตามคำสั่งแนบท้าย  [ 1144 ] ลิขิต พวงประโคน
08 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้ง ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จัดทำแบบประเมิน  [ 900 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
08 มีนาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการจักรยานพระราชทาน  [ 865 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
08 มีนาคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECรายชื่อครู_OBECMAIL.ORG  [ 1521 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
07 มีนาคม 2560
กลุ่มอำนวยการการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง: งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  [ 332 ] อรุณี ชัยสุวรรณ
07 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน และตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ  [ 1118 ] นฤมล
06 มีนาคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECOBECMAIL.ORG  [ 733 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
06 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  [ 14691 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
06 มีนาคม 2560
กลุ่มอำนวยการการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  [ 665 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
03 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งผอ.โรงเรียน/ผู้รักษาราชการจัดทำแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน( 1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60)  [ 893 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
03 มีนาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชและลูกจ้างชั่วคราว  [ 2711 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
03 มีนาคม 2560
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13