Untitled Document
เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
2083แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนติด G  [ 1542 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
19 พฤศจิกายน 2562
1803ระเบียบว่าด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2560  [ 2206 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
22 มีนาคม 2562
1802แนวทางการออกรหัส G สำหรับนักเรียน  [ 2248 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
22 มีนาคม 2562
1377ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  [ 2227 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
17 เมษายน 2561
1357แบบตรวจสอลรายละเอียดก่อนปรับปรุงข้อมูล EMIS   [ 2173 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
04 เมษายน 2561
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนติด G (2)
 
สำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)
 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (3)
 
การสำรวจ(New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา (3)
 
ยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
OBEC LINE (6)
 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (2)
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3