Untitled Document
[ 20 พฤษภาคม 2564 ]: <-->
[2]
เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มบริหารการเงินฯ

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
2190ตัวอย่างแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 สพป.สุรินทร์ เขต 3  [610] 
(0.00 KB)
นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
14 พฤษภาคม 2563
2111ตัวอย่างแบบฟอร์ม การจ้างเหมาบริการ(จ้างคน) ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาคร  [ 947 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
13 มกราคม 2563
1887เอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล  [ 1810 ] อมรรัตน์ เสาวรัจ
11 มิถุนายน 2562
1886หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม(ข้าราชการ)  [ 1968 ] อมรรัตน์
11 มิถุนายน 2562
1686เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการจัดหาพัสดุ ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง 22 พ.ย.2561  [ 1763 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
23 พฤศจิกายน 2561
1669เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการจัดหาพัสดุ(รายการครุภัณฑ์) 8 พ.ย.2561  [ 1794 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
08 พฤศจิกายน 2561
1559เอกสารประกอบการขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง  [ 2028 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
23 กรกฏาคม 2561
1558เอกสารประกอบการขอถอนเงินประกันสัญญา  [406] 
(255.18 KB)
นางสาวศิราณี แสนกล้า
23 กรกฏาคม 2561
0891แบบฟอร์มจัดจ้าง  [ 3588 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
15 พฤศจิกายน 2560
0694แบบฟอร์มจัดจ้าง  [ 2885 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
17 สิงหาคม 2560
0501ประกาศงบทดลองเดือนพฤษภาคม2560  [ 2174 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
12 มิถุนายน 2560
0485คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  [ 2518 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
01 มิถุนายน 2560
0469ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  [ 2737 ] ศิราณี แสนกล้า
18 พฤษภาคม 2560
0466รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 2273 ] ศิราณี แสนกล้า
18 พฤษภาคม 2560
0383การคิดปริมาณวัสดุ  [ 2031 ] อริสรา
17 ธันวาคม 2558
0382แบบฟอร์มซ่อมแซม  [ 2080 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
17 ธันวาคม 2558
0381ตัวอย่างซ่อมแซม  [ 1791 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
17 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2563 กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน (2)
 
แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5)
 
แจ้งการโอนเงิน งบอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (2)
 
แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2/2562 (1)
 
การนำส่งเงิน (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนเมษายน 2564 (1)
 
หนังสือเวียน จำนวน 4 เรื่อง (1)
 
งบทดลองเดือนมกราคม 2564 (1)
 
งบทดลองเดือนธันวาคม 2563 (1)
 
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563 (1)
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3