Untitled Document
เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มนโยบายและแผน

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
2175แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565  [ 909 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
28 เมษายน 2563
2118แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [160] 
(4.58 MB)
กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
27 มกราคม 2563
1506แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  [ 1478 ] นางชลกนก ศรีไทย
21 มิถุนายน 2561
1505คู่มือ แนวทางการดำเนินงานการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 1505 ] นางชลกนก ศรีไทย
21 มิถุนายน 2561
1504คู่มือ การรายงานข้อมูลระบบบริหารงบประมาณของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-budjet)  [ 1540 ] ชลกนก ศรีไทย
21 มิถุนายน 2561
1502ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart (กลุ่มนโยบายและแผน)  [ 1408 ] วิลาศินี กำจิตเอก
21 มิถุนายน 2561
0848คู่มือใช้งาน Smart Card Reder  [ 1770 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
02 พฤศจิกายน 2560
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๓๐%) ครั้งที่ ๒
[ 21322412_หนังสือจัดสรร.pdf ]
 
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ร้อยละ ๖๐ ในส่วนของ ๓๐% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (4)
 
แนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (1)
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๗๐%) ครั้งที่ ๒ กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน
[ 93362170_บัญชีจัดสรร.pdf ]
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 (1)
 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.. 2563-2565 (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 (1)
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1)
 
ผลการดำเนินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 (1)
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3