Untitled Document
เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มนโยบายและแผน

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
2118แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [0] 
(4.58 MB)
กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
27 มกราคม 2563
1506แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  [ 947 ] นางชลกนก ศรีไทย
21 มิถุนายน 2561
1505คู่มือ แนวทางการดำเนินงานการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 1012 ] นางชลกนก ศรีไทย
21 มิถุนายน 2561
1504คู่มือ การรายงานข้อมูลระบบบริหารงบประมาณของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-budjet)  [ 1026 ] ชลกนก ศรีไทย
21 มิถุนายน 2561
1502ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart (กลุ่มนโยบายและแผน)  [ 957 ] วิลาศินี กำจิตเอก
21 มิถุนายน 2561
0848คู่มือใช้งาน Smart Card Reder  [ 1283 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
02 พฤศจิกายน 2560
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
 
จัดสรรงบประมาณปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (3)
 
การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 (3)
 
รายงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ผลการดำเนินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 (9)
 
รายงานการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1)
 
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 2 (1)
 
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา (1)
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3