สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
  Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 94 คน
 
[ 18 กรกฏาคม 2561 ] : ด่วนที่สุด >> ให้โรงเรียนสำรวจความต้องการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน <-->
[1]
 
ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มบริหารการเงินฯ

เอกสารประกอบการขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง กลุ่มบริหารการเงินฯ
เอกสารประกอบการรื้อถอน (72.30 KB) เอกสารหมายเลข 1 (112.63 KB) เอกสารหมายเลข 2 (125.38 KB)
เอกสารหมายเลข 3 (149.50 KB)
เอกสารประกอบการขอถอนเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินฯ
แบบฟอร์มจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินฯ
3423_1361_บันทึกกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง.docx (213.93 KB) 8649_9899_ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ.docx (51.14 KB) 4793_6876_แบบกำหนดราคากลาง ปร 4 5 6.xlsx (24.69 KB)
3762_4883_บันทึกกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.docx (33.65 KB) 4758_6841_เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายเงิน ให้โรงเรียนส่ง 2561.docx (26.41 KB)
แบบฟอร์มจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินฯ
7076_จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยวิธีตกลงราคา ว 299 แก้ไข.doc (245.00 KB) 1063_บันทึกข้อความกำหนดราคากลาง.docx (23.84 KB) 895_แบบฟอร์ม ปปช.doc (48.00 KB)
9000_บันทึกคุมงาน 2.doc (378.50 KB) 993_งดตอกเสาเข็ม.1doc.doc (404.00 KB)
ประกาศงบทดลองเดือนพฤษภาคม2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ
งบเดือนพฤษภาคม60 (6.96 MB)
คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารการเงินฯ
8333_คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัส.pdf (5.46 MB) 8364_คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัส.pdf (5.46 MB) 1293_ขั้นตอนการใช้งานOBECMAIL.pdf (4.28 MB)
6341_ขั้นตอนการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พั.pdf (40.95 KB)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินฯ
6655_แบบ 7223.doc (57.00 KB) 8648_ใบติดใบเสร็จ.doc (24.50 KB) 642_หน้างบ.xls (33.50 KB)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ
520_user1_20171103_161509.pdf (571.47 KB)
การคิดปริมาณวัสดุ กลุ่มบริหารการเงินฯ
6614_การคิดปริมาณวัสดุ.doc (60.00 KB)
แบบฟอร์มซ่อมแซม กลุ่มบริหารการเงินฯ
4827_แบบฟอร์มซ่อมแซม ปร 4,5,6.xls (473.00 KB)
ตัวอย่างซ่อมแซม กลุ่มบริหารการเงินฯ
6303_ตัวอย่างซ่อมแซม.xls (215.50 KB)
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
เงินยืมโครงการอบรมพัฒนาครู อบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 (1)
 
การอบรมหลักสูตร (1)
 
แจ้งรายการอนุมัติค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อบรมวันที่ 11-12 ส.ค.61) (2)
 
แจ้งการโอนเงินโครงการอบรมพัฒนาครู (อบรมวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561) (1)
 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคค่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ 2561 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การอบรมครูผู้สอนชั้นป.1 ทุกท่าน (1)
 
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 (1)
 
ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... (1)
 
ด่วนที่สุด....เชิญประชุมทางไกล Conference เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน (1)
 
เอกสารประกอบการอบรม Computer Graphic
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.