Untitled Document
[ 14 มกราคม 2561 ]: เจ้าหน้าที่เขต / โรงเรียน สามารถใช้ Username และ Password เดิมเข้าจัดการระบบต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ปกติ<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 <-->
กำลังออนไลน์ 40 คน

[1]
 

คู่มือใช้งาน Smart Card Reder กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือใช้งาน (849.53 KB) ชุดไฟล์ระบบ (2.41 MB) หนังสือแจ้ง (86.95 KB)
หนังสือแจ้ง (86.95 KB)
เกียรติบัตรอบรม PISA กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
7333_เกียรติบัตรวิทยากร-PISA-2018.pdf (1.08 MB)
คลังข้อสอบ ONET 58-59 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
แบบฟอร์มจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินฯ
3423_1361_บันทึกกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง.docx (213.93 KB) 8649_9899_ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ.docx (51.14 KB) 4793_6876_แบบกำหนดราคากลาง ปร 4 5 6.xlsx (24.69 KB)
3762_4883_บันทึกกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.docx (33.65 KB) 4758_6841_เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายเงิน ให้โรงเรียนส่ง 2561.docx (26.41 KB)
แบบฟอร์มจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินฯ
7076_จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยวิธีตกลงราคา ว 299 แก้ไข.doc (245.00 KB) 1063_บันทึกข้อความกำหนดราคากลาง.docx (23.84 KB) 895_แบบฟอร์ม ปปช.doc (48.00 KB)
9000_บันทึกคุมงาน 2.doc (378.50 KB) 993_งดตอกเสาเข็ม.1doc.doc (404.00 KB)
ประกาศงบทดลองเดือนพฤษภาคม2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ
งบเดือนพฤษภาคม60 (6.96 MB)
คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารการเงินฯ
8333_คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัส.pdf (5.46 MB) 8364_คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัส.pdf (5.46 MB) 1293_ขั้นตอนการใช้งานOBECMAIL.pdf (4.28 MB)
6341_ขั้นตอนการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พั.pdf (40.95 KB)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินฯ
6655_แบบ 7223.doc (57.00 KB) 8648_ใบติดใบเสร็จ.doc (24.50 KB) 642_หน้างบ.xls (33.50 KB)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ
520_user1_20171103_161509.pdf (571.47 KB)
การคิดปริมาณวัสดุ กลุ่มบริหารการเงินฯ
6614_การคิดปริมาณวัสดุ.doc (60.00 KB)
แบบฟอร์มซ่อมแซม กลุ่มบริหารการเงินฯ
4827_แบบฟอร์มซ่อมแซม ปร 4,5,6.xls (473.00 KB)
ตัวอย่างซ่อมแซม กลุ่มบริหารการเงินฯ
6303_ตัวอย่างซ่อมแซม.xls (215.50 KB)
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
9977_คำร้องขอมีบัตร.pdf (251.37 KB)
แบบคำขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความมอบฉันทะยืมทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
882_บันทึกข้อความมอบฉันทะยืมทะเบียนประวัติ.docx (329.99 KB)
แบบฟอร์มคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล) กลุ่มบริหารงานบุคคล
8398_แบบฟอร์มการแก้ไขปรับปรุงแบบข้อมูลภาครัฐ.pdf (229.72 KB)
ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในอำเภอปราสาท (135.24 KB) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในอำเภอกาบเชิง (118.35 KB) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในอำเภอสังขะ (129.77 KB)
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในอำเภอบัวเชด (107.48 KB) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในอำเภอพนมดงรัก (104.17 KB) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในอำเภอศรีณรงค์ (115.62 KB)
แบบตรวจสอลรายละเอียดก่อนปรับปรุงข้อมูล EMIS กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) (54.88 KB) สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ (54.88 KB) หนังสือแจ้งโรงเรียน (89.61 KB)
ื่ชื่อเครือข่ายใหม่ (20.20 KB)
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (1)
 
การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (1)
 
แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล (1)
 
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch (1)
 
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรม PISA
 
ประกาศงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561 (1)
 
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 60 (1)
 
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (1)
 
โครงการฝึกอบรรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) (3)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.