Untitled Document
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
หนังสือราชการ :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
  ไม่มีข้อมูลกิจกรรม


การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการลาไปต่างประเทศ (2)
บันทึก : 29 ตุลาคม 2562 | อ่าน (785)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (1)
บันทึก : 28 ตุลาคม 2562 | อ่าน (1,075)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (5)
บันทึก : 18 ตุลาคม 2562 | อ่าน (1,924)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการครูสู่นักเรียน
บันทึก : 24 กันยายน 2561 | อ่าน (2,433)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
รายงานปัญหาการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปี 2561 (1)
บันทึก : 24 กันยายน 2561 | อ่าน (3,011)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพฯ (1)
บันทึก : 05 กันยายน 2561 | อ่าน (2,359)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3