::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 2693_หนังสือแจ้งย้ายครูปีพ.ศ.2564 แจ้งร.ร.ในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3.pdf (13.34 MB)
(2) 6335_สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลอัตรากำลัง xlsx.pdf (673.50 KB)
(3) 192_สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบคำร้องขอย้าย.doc (79.50 KB)
(4) 4220_งบหน้าบัญขีการย้าย.xlsx (37.03 KB)
(5) 4375_แก้ไข แนวปฏิบัติในการดำเนินการย้ายและจัดส่งคำร้องขอย้าย ย้ายในเขต ไปต่างเขต.pdf (137.40 KB)