::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 6567_แจ้งสพท..pdf (1.91 MB)
(2) 3425_บัญชีรับ-ส่งเอกสารย้าย.docx (16.62 KB)
(3) 5292_แบบคำร้องขอย้าย2563.doc (76.00 KB)
(4) 7064_ประกาศ สพฐ.รายละเอียดตัวชี้วัดฯ การย้ายกรณีปกติ.pdf (13.04 MB)
(5) 5090_แจ้งผอ.รร.ในสังกัด.pdf (1.85 MB)