::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 2924_ฎีกาที่162 บมจ.ทีโอที.pdf (143.45 KB)
(2) 5374_ฎีกา163 บจ.3BB.pdf (123.81 KB)
(3) 6962_ฎีกา164 บมจ.กสท.pdf (70.87 KB)
(4) 8261_ฎีกา165 บจ.ทรู.pdf (67.75 KB)
(5) 5076_รายละเอียด236 บมจ.ทีโอที.pdf (292.20 KB)
(6) 561_รายละเอียด237 บจ.3BB.pdf (222.23 KB)
(7) 2909_รายละเอียด238 บมจ.กสท.pdf (83.17 KB)
(8) 4618_รายละเอียด239 บจ.ทรู.pdf (79.91 KB)
(9) 2620_รายละเอียด262 บมจ.ทีโอที.pdf (117.54 KB)
(10) 4221_รายละเอียด263 บจ.ทริปเปิลที.pdf (165.25 KB)
(11) 5654_รายละเอียด264 บมจ.กสท.pdf (72.16 KB)
(12) 2481_รายละเอียด431ทริปเปิลที.pdf (109.09 KB)
(13) 4160_รายละเอียด280 บมจ.ทีโอที.pdf (98.16 KB)
(14) 4046_รายละเอียด281 บจ.ทริปเปิลทีฯ.pdf (84.05 KB)
(15) 7819_รายละเอียด282บมจ.กสท.pdf (70.97 KB)
(16) 2224_รายละเอียด325ทีโอที.pdf (116.80 KB)
(17) 3598_รายละเอียด326(3บีบี).pdf (83.14 KB)
(18) 4869_รายละเอียด327กสท.pdf (72.79 KB)
(19) 6139_รายละเอียด328ทรู.pdf (69.49 KB)
(20) 5295_รายละเอียด389ทีโอที.pdf (156.51 KB)
(21) 6909_รายละเอียด390ทริปเปิลทีฯ.pdf (107.53 KB)
(22) 8495_รายละเอียด391กสท.pdf (73.63 KB)
(23) 1022_รายละเอียด430ทีโอที.pdf (89.00 KB)
(24) 3865_รายละเอียด432cat.pdf (68.45 KB)
(25) 5157_รายละเอียด486 ทีโอที.pdf (138.75 KB)
(26) 6676_รายละเอียด487 CAT.pdf (75.42 KB)
(27) 7827_รายละเอียด488 ทรู.pdf (72.41 KB)
(28) 7998_รายละเอียด489(3บีบี).pdf (157.36 KB)
(29) 9640_รายละเอียด524 ทีโอที.pdf (179.60 KB)
(30) 1126_รายละเอียด525 ทริปเปิลที.pdf (109.08 KB)
(31) 2361_รายละเอียด526 กสท.pdf (74.54 KB)
(32) 4265_รายละเอียด527ทรู.pdf (69.32 KB)
(33) 3382_รายละเอียด560ทีโอที.pdf (91.05 KB)
(34) 6709_รายละเอียด561(ทริปเปิลที).pdf (132.02 KB)
(35) 8839_รายละเอียด562ทรู.pdf (70.15 KB)
(36) 3195_รายละเอียด615ทีโอที.pdf (137.78 KB)
(37) 6680_รายละเอียด616ทริปเปิลที.pdf (102.17 KB)
(38) 9113_รายละเอียด617กสท.pdf (71.70 KB)
(39) 5836_รายละเอียด584ทีโอที.pdf (88.17 KB)
(40) 7723_รายละเอียด585กสท.pdf (70.06 KB)
(41) 9386_รายละเอียด586ทริปเปิลที.pdf (104.06 KB)